BIZ hakda

“Hangzhou Zhengchida Precision Machinery Co., Ltd” (mundan beýläk “Zhengchida” diýlip atlandyrylýar) Hytaýda bag tehnikasynyň pyçaklaryny öndüriji bolup durýar. Bäsdeşlik önümlerine gazon otlaýjy pyçaklar, çotga kesiji pyçaklar, silindr gazon pyçaklary, kirpi kesmek pyçaklary we ş.m. girýär. Önümleriň hemmesi dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

  • 17 köp ýyllyk baý tejribe
  • 20,000㎡ Meýdany
  • 120+ Tehniki işgärler
  • 2000 modeli
  • 4ac4c48f
  • Özüňiz görüň

    Zhengchida, otlaýjy pyçaklar bilen baglanyşykly islendik pikirde diýen ýaly goldaw bermäge ukyply: stil saýlamakdan, innowasiýa dizaýnyndan, hiline gözegçilik etmekden, ýöriteleşdirilen gaplamakdan, transport çözgüdinden başlap, tehniki goldaw we hyzmat.

  • sdgvds

Has köp zat et

20 ýyl töweregi üznüksiz ösüşden soň, Zhengchida bag pyçaklarynyň giň we tamamlanan önüm toplumyna eýe. Zhengchida-da häzirki wagtda bazardaky ähli modelleri diýen ýaly gurşap alýan 2000-den gowrak dürli gazon otlaýjy pyçak bar.

Özüňiziň otlaýjy pyçaklaryňyzy dörediň

Täze otlaýjy pyçaklaryňyzy döretmäge taýynmy?
Geliň, işiňiz üçin dogry modelleri tapalyň we siziň üçin işleýän wariantlary we aýratynlyklary goşup, ony özüňiz edeliň.